Видови на ваучери

Со e-voucher системот може самостојно да креирате тип на ваучер што сакате да го издадете.

Ваучерот може да се однесува на одреден процентуален попуст, определен износ на намалување или да е креиран за конкретен производ.